Does penalties of limitation of liberty and deprivation of liberty which have been imposed with a conditional suspension of their enforcement are eligible for aggregation?

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 2

Jarosław Majewski – professor, head of Department of Criminal Law, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, advocate


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

aggregate penalty, limitation of liberty, deprivation of liberty, conditional suspension of the enforcement of the imposed penalty

Summary

Criminal Code amendment of February 20th, 2015 substantially modified the legal institution of imposition of the aggregate penalty. The author is investigating a controversial issue whether on the grounds of this modification penalties of limitation of liberty are eligible for aggregation with penalties of deprivation of liberty which have been imposed with a conditional suspension of their enforcement. The results of conducted analysis lead to the conclusion that answer to this question is negative. De lege lata in case of imposing for concurring crimes penalties of limitation of liberty and deprivation of liberty with conditional suspension of its enforcement there are no ground for imposing a aggregated penalty because in case of penalty of deprivation of liberty with conditional suspension of its enforcement the general premise for aggregation stated in Article 85 § 2 of Polish Criminal Code is not fulfilled.

Bibliography

Hofmański P., Paprzycki L.K., Sakowicz A., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.
Kardas P., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II: Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
Lachowski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.
Majewski J., Czy warunkowe zawieszenie wykonania kary zmienia jej rodzaj?, w: Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013.
Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.
Majewski J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary po zmianach z 2015 i 2016 r. – wybrane problemy interpretacyjne, w: Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Warszawa 2017.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 396.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. O zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 206, poz. 1589.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006.
Żółtek S., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.