The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge. On the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXIII: 2019, numer 4
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXIII: 2019, No. 4

Ewa Plebanek – Ph.D., Cracow University of Economics


Full text in PDF (open access)

 PDF

 

Keywords

Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure, evidentiary proceedings, criminal procedure, the fruits of the poisonous tree doctrine, the exclusion of evidence, the inadmissibility of evidence, an amendment to the Code of Criminal Procedure, evidence

Summary

The article contains remarks on the admissibility of illegally obtained evidence, that is evidence obtained by a prohibited act as understood in Article 1 of the Polish Criminal Code, or by a violation of the Polish Code of Criminal Procedure. The analysis of the case law and views of the legal scholars indicates that despite major changes in the normative content of Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure made by the amendment of 15 April 2016, the argumentation against the employment of evidence obtained by institutional participants in criminal proceedings by a violation of statutory regulations is still valid. The article also discusses terminological misunderstandings related to the fruits of a poisoned tree doctrine.

Bibliography

„Przegląd Orzecznictwa Europejskiego dotyczącego Spraw Karnych” 2010, nr 1–2, opr. M. Wąsek-Wiaderek.
Bojańczyk A., Jaki jest zakres nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzyskane za pomocą czynu zabronionego?, „Palestra” 2014, nr 10.
Cora Ł., Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a k.p.k., „Państwo i Prawo” 2018, z. 10.
Chrabkowski M., Wykorzystanie owoców czynu zabronionego jako dowodów w sprawie karnej, w: Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, red. J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2015.
Florczak-Wątor M., Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu nielegalnie pozyskanego - glosa do wyroku s. apel. z dnia 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16, Lex /el. 2018.
Gruszecka D., W kwestii interpretacji znowelizowanego przepisu art. 168a k.p.k., „Palestra” 2017, z. 1–2.
Gutowski M., Kardas P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016, nr 4.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.
Jagiełłowicz Ł., Dowody nielegalne w kontradyktoryjnym procesie karnym, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.
Kardas P., Podstawy i ograniczenia przeprowadzania oraz wykorzystywania w procesie karnym tzw. dowodów prywatnych, „Palestra” 2015, nr 1–2.
Kardas P., Problem granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia, w: Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, red. J. Skorupka, D. Gruszecka, Warszawa 2015.
Kmiecik R., Kontrowersyjne unormowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2.
Kurowski M., w: Kodeks postępowania karnego, t. I, red. D. Świecki, LEX/el. 2018.
Kwiatkowski Z., Kilka uwag na tle art. 168a projektowanych zmian postępowania karnego, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.
Lach A., Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” 2014, nr 10.
Laidler P., Trujące owoce zatrutego drzewa. Nowelizacja art. 168a k.p.k. z perspektywy amerykańskiej zasady wyłączenia dowodów (exclusionary rule) i doktryny „owoców zatrutego drzewa” (fruit of the poisonous tree), < http://www.instytutobywatelski.pl/24992/publikacje/analizy/spoleczenstwo-analizy/analiza-trujace-owoce-zatrutego-drzewa >.
Lipiński K., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16, „Palestra” 2017, nr 10.
Razowski T., Materialne i procesowe problemy interpretacji art. 168a k.p.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 2.
Wąsek-Wiaderek M., „Nemo se ipsum accusare tenetur” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. Paprzycki, Warszawa 2009.
Zgryzek K., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, „Zeszyty Prawne Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 1.