Investigative Operations of Law Enforcement Authorities in the Context of Pedophile Hunters’ Activities

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XXVII: 2023, numer 2
Journal of Criminal Law and Penal Studies Volume XXVII: 2023, No. 2

Mateusz Wiktorek - student kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / law student, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow; ORCID: 0000-0002-8476-4926; e-mail: mateusz.wiktorek@student.uj.edu.pl.


Full text in PDF (open access)

PDF

 

Keywords

pedophile hunters, grooming, entrapment, citizen’s entrapment, police entrapment, investigative operations, controlled purchase, controlled bribe, operational control

Summary

The article analyses the substantive and procedural admissibility of undertaking investigativeoperations by law enforcement agencies reflecting the procedure of ‘pedophilehunting’. ‘Citizen’s entrapments’ carried out as part of the activities of the so-called pedophilehunters are intended to reflect, in a way, the ‘police entrapment’ regulated in thePolish Police Act. The considerations refer primarily to the so-called controlled purchase and controlled bribe, but also to operational control of law enforcement agencies, inrelation to the offense of grooming described in Article 200a § 2 of the Polish CriminalCode, and the offense of pedophilia under Article 200 § 1 of the Polish Criminal Code.From a substantive perspective, the above-mentioned investigative operations may onlyconcern situations involving an actual minor under 15 years of age, and from a proceduralperspective, it is inadmissible for law enforcement officers to ‘catch pedophiles’ bypretending to be children on the Internet.

Bibliography

Banasik K., Głos w dyskusji o art. 200a k.k. (przestępstwo groomingu), „Palestra” 2010, nr 3.
Bielski M., Rzecz o granicach usiłowania przestępstw formalnych i materialnych – na przykładzie art. 200 § 1 k.k. i art. 200a k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 3.
Bielski M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część I. Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
Budyn-Kulik M., Kulik M., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017.
Bułat A., Materiały pozyskane w wyniku „prowokacji obywatelskiej” a rzetelność procesu karnego, „Palestra” 2022, nr 9.
Chodorek J., Czy łowcy pedofilów mogą wyręczać policję? „To jest niebezpieczne”, „Polskie Radio RDC” z dnia 11 czerwca 2021 r., < https://www.rdc.pl/public/aktualnosci/czy-lowcy-pedofilow-moga-wyreczac-policje-to-jest-niebezpieczne-posluchaj_8P4esrziICOR309lGxFV >.
Daniluk P., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.
Fijałkowska A., Jahl I., Uwodzenie małoletnich w Internecie – analiza przestępstwa z art. 200a k.k., problematyka odpowiedzialności rodzica związana z uwiedzeniem internetowym oraz ocena prawna zjawiska „łowców pedofilów”, w: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci. Ochrona praw dziecka w przestrzeni Internetu, red. B. Kmieciak, H. Elżanowska, J. Kotowska, Warszawa 2022.
Frąckowiak K., O problemach z granicami kryminalizacji przestępstwa groomingu z art. 200a Kodeksu karnego, w: Zbrodnia i kara. Refleksje o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości prawa karnego. Księga upamiętniająca Profesora Władysława Warylewskiego, red. W. Zalewski, J. Potulski, T. Snarski, Gdańsk 2022.
Gądzik Z., w: Ł. Czebotar, Z. Gądzik, A. Łyżwa, A. Michałek, A. Świerczewska-Gąsiorowska, M. Tokarski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015.
Guziński B., w: Ustawa o Policji. Komentarz, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Kurek, Warszawa 2021.
Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994.
Jagodzińska K., Jak nie chronić dzieci przed groomingiem? Analiza prawnokarna i kryminologiczna działań grup znanych jako „łowcy pedofilów”, w: Prawo karne i kryminologia
wobec kryzysów XXI wieku, red. E.W. Pływaczewski, D. Dajnowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, Warszawa 2022.
Karlik P., Wykrywanie przestępstw pedofilii w Internecie z zastosowaniem instytucji zakupu kontrolowanego, a także innych metod prowokacji policyjnej, w: Taktyka i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś i jutro. Materiały z konferencji, red. M. Zelek, Poznań – Rzeszów 2009.
Kogo łowią łowcy pedofilów? Prawne aspekty groomingu, zebranie naukowe Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska z dnia 9 grudnia 2021 r., < https://www.facebook.com/KNKryminalistykiUJ/videos/233591835512636 >.
Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, LEX/el. 2021.
Krajewski R., Prawnokarne wątpliwości dotyczące aktywności łowców pedofili, „Palestra” 2022, nr 7–8.
Lipiński K., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021.
Łabuz P., w: A. Choromańska, I. Malinowska, A. Sadło-Nowak, W. Zubrzycki, P. Łabuz, M. Michalski, M. Nowak, M. Romanowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2022.
Małecki M., Fazy groomingu. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.03.2016, IV KK 380/15, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 1.
Małecki M., Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.
Małecki M., Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, nr 7–8.
Małecki M., Grooming. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11–12.
Małecki M., Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013.
Małecki M., Łowienie pedofilów może być przestępstwem. Analiza odpowiedzialności karnej złowionego i łowcy, „Dogmaty Karnisty” z dnia 15 maja 2021 r., < https://
www.dogmatykarnisty.pl/2021/05/lowienie-pedofilow-moze-byc-przestepstwem >.
Małecki M., Nieudolny grooming. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 lipca 2020 r., III KK. 281/19, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2022, nr 7–8.
Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.
Małecki M., Wokół działalności łowców pedofili – polemika, „Palestra” 2022, nr 10.
Nagranie z transmisji na żywo jednej z grup tzw. łowców pedofilów z dnia 15 maja 2021 r., < https://fb.watch/kTsbjaYcG9 >.
Nieumyślna schadzka z prowokatorem. Karalna?, program ŁĄCZY NAS KARNE z dnia 15 maja 2023 r., < https://www.facebook.com/dogmatykarnisty/videos/787118296302810 >.
Ogłosili, że jest pedofilem. 28-letni Jacek popełnił samobójstwo, „O2” z dnia 12 sierpnia 2021 r., < https://www.o2.pl/informacje/oglosili-ze-jest-pedofilem-28-letni-jacekpopelnil-
samobojstwo-6671523695929888a >.
Opaliński B., w: B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2020.
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji ws. działalności tzw. łowców pedofilów z dnia 14 września 2021 r., < https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Do_KGP_lowcy_pedofili_14.09.2021.pdf >.
Rogoziński K., Wiarygodne informacje o przestępstwie jako przesłanka zarządzenia zakupu kontrolowanego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 10.
Romańczuk-Grącka M., Frąckowiak K., Sprawność a legalność czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji w zakresie zwalczania przestępstwa groomingu, w: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2014.
Siemkowicz P., Przestępstwa o charakterze pedofilskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet w ujęciu polskiego kodeksu karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 1.
Sosik R., Odpowiedzialność karna za usiłowanie nieudolne groomingu a prowokacja obywatelska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23.07.2020 r., III KK 281/19, „Przegląd Sądowy” 2022, nr 3.
Sosik R., Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. 26, nr 4.
Sosik R., Prowokacja z udziałem łowcy pedofilów a odpowiedzialność karna, „Państwo i Prawo” 2022, nr 7.
Warylewski J., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2020.
Wierzbicki K., Stańczuk M., Przestępstwo child groomingu. Analiza problemu w ujęciu kryminologicznym i penitencjarnym, w: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci. Ochrona praw dziecka w przestrzeni Internetu, red. B. Kmieciak, H. Elżanowska, J. Kotowska, Warszawa 2022.
Wiktorek M., Łowcy pedofilów – ŁĄCZY NAS KARNE z Mateuszem Wiktorkiem, „Karne24.com” z dnia 22 maja 2023 r., < https://karne24.com/lowcy-pedofilow >.
Wiktorek M., Nieumyślna schadzka z prowokatorem. Karalna? – ŁĄCZY NAS KARNE z Mateuszem Wiktorkiem, „Karne24.com” z dnia 22 maja 2023 r., < https://karne24.com/nieumyslna-schadzka-z-prowokatorem-karalna >.
Wojciechowski P., Łowcy pedofilów doprowadzają do linczów. „Groźne medialne show”, „Wyborcza.pl” z dnia 10 czerwca 2021 r., < https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27180903,lowcy-pedofili-do-linczow-dochodzilo-nie-tylko-w-polsceekspert.html >.
Wojciechowski P., Widowisko z pedofilem. Po transmisji na Facebooku Antoni rzucił się pod pociąg, „Wyborcza.pl” z dnia 8 czerwca 2021 r., < https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27172314,widowisko-z-pedofilem.html >.
Żytnicki P., Transmitowali na Facebooku ujęcie pedofila. Widzowie przybiegli go zlinczować, „Wyborcza.pl” z dnia 20 marca 2021 r., < https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26902982,grupa-wyrostkow-chciala-zlinczowac-pedofila-transmisje-na-facebooku.html >.