Zeszyt 1/2018

Od redakcji

Wkrótce więcej informacji.

 

  • Charakterystyka zbiegu art. 212 § 1 k.k. i art. 234 k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Pojęcie i prawnokarna ochrona programu komputerowego

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Niekorzystne rozporządzenie mieniem na gruncie art. 286 § 1 k.k.

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Czyny zabronione ubezwłasnowolnionego przeciwko osobom sprawującym nad nimi pieczę

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Obowiązki probacyjne (istota, założenia, cele oraz stosowanie w praktyce sądowej)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Guilty plea as relinquishment of constitutional rights (artykuł w j. angielskim) 

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

  • Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego (V Krakowskie Forum Karnistyczne, 9 czerwca 2017 r.)

wkrótce więcej informacji

streszczenie wkrótce

 

Newsletter

logo kipk white