Nauka, tradycja, nowoczesność

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych to karnistyczny kwartalnik założony w 1997 r. w Krakowie o międzynarodowym zasięgu, poświęcony w całości zagadnieniom prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego i kryminologii, a także teorii i filozofii prawa karnego oraz pracom interdyscyplinarnym z pogranicza prawa karnego i nauk humanistycznych i społecznych.

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych to umiejętne połączenie wysokich standardów nauki z ideą szybkiej komunikacji oraz otwartego dostępu do publikacji. Czytelnicy kwartalnika korzystają z nieodpłatnego dostępu do wszystkich publikacji na komputerach bądź urządzeniach mobilnych, co wpisuje się w ideę otwartości nauki. Czytelnicy przyzwyczajeni do tradycyjnego wydania papierowego gromadzą w swojej biblioteczce kolejne zeszyty kwartalnika.

Obowiązkowa lektura każdego karnisty:

 • omówienia najnowszych zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym
 • interpretacje obowiązujących przepisów
 • objaśnienia skomplikowanych zagadnień prawnych
 • krytyczne analizy orzecznictwa i piśmiennictwa
 • dyskusje o najbardziej kontrowersyjnych problemach współczesnej nauki prawa karnego

Głosy ekspertów

Na łamach Czasopisma publikowali swoje teksty uznani specjaliści nauk prawnych, teoretycy i praktycy wymiaru sprawiedliwości, między innymi: Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Marian Filar, Andrzej Gaberle, Jacek Giezek, Piotr Hofmański, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Maria Szewczyk, Piotr Tuleja, Andrzej Wąsek, Włodzimierz Wróbel, Stanisław Zabłocki, Andrzej Zoll, a także wielu autorów zagranicznych. W latach 1997-2014 redaktorem naczelnym Czasopisma był prof. Andrzej Zoll.

Wydawcy

Polska Akademia Umiejętności
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

ISSN: 1506-1817
Bazy referencyjne: Index Copernicus, BazHum, POL-Index

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w czasopiśmie w latach 2015-2018 przyznawanych jest 7 punktów.

Wersją referencyjną czasopisma jest wersja drukowana.

Redakcja

Janusz Raglewski – redaktor naczelny
Mikołaj Małecki – redaktor prowadzący, redaktor social-mediów, sekretarz
Marek Sławiński – asystent
Zofia Sajdek – redaktor językowy
Adam Behan – redaktor strony internetowej

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Zoll – przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Waltoś
prof. dr hab. Piotr Hofmański
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
prof. Katalin Ligeti
prof. Kurt Schmoller

Recenzenci

dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Witold Kulesza, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski
dr hab. Marek Kulik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Filip Ciepły, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Wojciech Jasiński, Uniwersytet Wrocławski
dr Jan Kulesza, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Janina Błachut, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Wojciech Dadak, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński

Zasady recenzowania

Materiały złożone do publikacji podlegają procesowi recenzji zgodnie z międzynarodowymi standardami nauki. Kwalifikowanie tekstu do publikacji składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie kwalifikacja tekstu opiera się na ocenie formalnej materiałów przekazanych przez autora. Na tym etapie brana jest pod uwagę w szczególności:

 • zgodność tematyki tekstu z profilem czasopisma,
 • opracowanie materiałów zgodnie z wytycznymi edytorskimi,
 • kompletność danych zamieszczonych w formularzu autorskim,
 • wskazanie tez/wniosków przedstawionych w utworze, które wnoszą twórczy wkład w rozwój danej dyscypliny wiedzy,
 • sposób opracowania streszczeń (naukowego i popularnonaukowego).

Jeżeli przekazane przez autora materiały nie spełniają wymogów formalnych, nie pozwalają na dokonanie merytorycznej oceny utworu lub wskazują na niedopuszczalność publikacji tekstu z jakiegokolwiek powodu, autor powiadamiany jest o odrzuceniu jego zgłoszenia w przekazanej postaci. W przypadku braków formalnych o mniej istotnym charakterze, po ich uzupełnieniu możliwe jest ponowne zgłoszenie utworu do publikacji.

W drugim etapie redakcja zwraca się o przygotowanie rekomendacji tekstu do eksperta lub ekspertów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzje mają charakter obustronnie anonimowy (double blind review process). Tekst jest oceniany przez niezależnych recenzentów, dobieranych według kryterium kompetencyjnego, w sposób uniemożliwiający powstanie konfliktu interesów między autorem a recenzentem, w szczególności bacząc na brak bezpośrednich relacji osobistych między autorem i recenzentem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat, mogących mieć wpływ na wyniki oceny tekstu przez recenzenta. Recenzent opiniuje tekst pod kątem merytorycznym i warsztatowym, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • wkład opracowania w rozwój danej dyscypliny wiedzy,
 • sposób uzasadniania formułowanych tez,
 • umiejętność wykorzystania dotychczasowej literatury,
 • strukturę tekstu.

Opinia recenzenta ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną rekomendacją co do przyjęcia tekstu do publikacji, konieczności wprowadzenia merytorycznych poprawek bądź jego odrzucenia. W przypadku otrzymania dwóch rozbieżnych rekomendacji, redakcja może zwrócić się do autora z prośbą o ustosunkowanie się do recenzji negatywnej, a także przekazać tekst do zaopiniowania kolejnemu recenzentowi. Ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu podejmuje redakcja.

Recenzenci tekstów opublikowanych w poszczególnych zeszytach Czasopisma nie są ujawniani.

Formularz recenzji można pobrać tutaj.

Zapobieganie zjawiskom ghostwriting i guest authorship

W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting (osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów) oraz guest authorship (osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji, choć jej udział w powstaniu tekstu jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), które są przejawem nierzetelności naukowej, autor lub współautorzy składający tekst do redakcji zobowiązani są do procentowego określenia swojego wkładu w powstanie publikacji, a także poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań, których wyniki zostały przedstawione w utworze. Wszelkie wykryte przypadki zjawiska ghostwriting i guest authorship będą dokumentowane i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

Newsletter