Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych przyjmuje do publikacji artykuły naukowe i glosy dotyczące polskiego i zagranicznego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz kryminologii.

Materiały prosimy przesyłać na adres redaktora prowadzącego: mikolaj.malecki@uj.edu.pl. Do maila należy załączyć plik z utworem oraz formularz autorski.

Prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie ze wskazówkami edytorskimi oraz dokładne wypełnienie formularza, który jest podstawą oceny utworu w pierwszym etapie kwalifikowania go do publikacji. Kompletność przesłanych materiałów znacząco przyspieszy prace na poszczególnych etapach procesu wydawniczego. Przed publikacją autorzy podpisują umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu.

Warunki publikacji

1. Tekst powinien wnosić twórczy wkład w rozwój danej dyscypliny wiedzy. Warunkiem publikacji jest pozytywna rekomendacja recenzenta, według kryteriów opisanych na naszej stronie.
2. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 60 000 znaków (łącznie z przypisami i spacjami). W wyjątkowych wypadkach redakcja może wyrazić zgodę na publikację dłuższego opracowania.
3. Tekst powinien zostać przygotowany w standardowym edytorze tekstu i zapisany w formacie doc lub docx.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz autorski, w tym tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim. W wypadku opracowań współautorskich prosimy o przesłanie danych kontaktowych wszystkich współautorów wraz z procentowym określeniem wkładu poszczególnych osób w powstanie utworu.
5. Niezależnie od tradycyjnego streszczenia, w formularzu należy także wskazać najważniejsze i twórcze tezy sformułowane w utworze.

Pobierz listę przykładowych słów kluczowych.

Wskazówki edytorskie

1. Czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 dla tekstu głównego i 10 dla przypisów; marginesy standardowe: 2,5 cm; interlinia: 1,5 dla tekstu głównego i 1,0 dla przypisów; tekst wyrównany do lewej i prawej krawędzi (justowanie).
2. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Prosimy nie stosować wymuszonego justowania tekstu (Shift + Enter), funkcji nagłówków, wymuszania odstępów za pomocą wielokrotnej spacji i tym podobnych.
3. Tytuł opracowania powinien być maksymalnie zwięzły (do 135 znaków).
4. Pożądane jest stosowanie zwięzłych śródtytułów lub numerowanie poszczególnych części tekstu (1, 2, 3 itd.). Nie należy wyodrębniać zbyt dużej liczby podrozdziałów.   
5. Istotne pojęcia można wyróżnić czcionką pogrubioną (w druku zostanie ona zamieniona na tekst rozstrzelony). Nie należy nadużywać tego sposobu wyróżniania tekstu.
6. Zwroty obcojęzyczne oraz tytuły cytowanych prac zaznacza się kursywą.
7. Dłuższe cytaty umieszcza się w osobnym akapicie, stosując wcięcie tekstu z lewej strony na całej wysokości akapitu (tzw. cytat blokowy).
8. Przypisy umieszcza się na dole strony, korzystając z funkcji automatycznego numerowania. Przypisy powinny mieć co do zasady charakter informacyjny (bibliograficzny). Należy unikać rozbudowanych dygresji bądź zamieszczania w przypisach dłuższych cytatów.  
9. W tekście głównym stosowane są powszechnie przyjęte skrótowce, także na oznaczenie aktów prawnych (k.k., k.p.k.). Przypisy należy zredagować wg standardów obowiązujących w Czasopiśmie.
10. Prosimy o dokładne przytaczanie tytułów publikacji, nazwisk redaktorów, numeracji czasopism, sygnatur orzecznictwa oraz publikatorów powoływanych aktów normatywnych.

Pobierz plik tekstowy ze zdefiniowanymi ustawieniami.

Sporządzanie przypisów

Książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona:
O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 199.

Dzieła z jednolitym współautorstwem: inicjały imion i nazwisko autorów, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona:
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012, s. 50.

Prace w dziełach zbiorowych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy kursywą, „w:” bez nawiasów, tytuł dzieła kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:
A. Zoll, Kwalifikacja prawna czynu i wina niepoczytalnego sprawcy, w: Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010, s. 10.

Komentarze: inicjał imienia i nazwisko autora, „w:” bez nawiasów, pełny tytuł komentarza kursywą, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora/redaktorów, miejsce i rok wydania, strona:
P. Kardas, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2007, s. 180.

W wypadku cytowania komentarzy dostępnych w systemach informacji prawnych (LEX, Legalis), zamiast numeru strony można powoływać numery tez wraz ze wskazaniem przepisu, którego dotyczy komentarz (np. komentarz do art. 37b k.k., teza 4). Nie jest dopuszczalne cytowanie komentarzy z systemów informacji prawnej bez wskazania autora komentarza do konkretnego przepisu albo bez wskazania numeru tezy. Prosimy o uważne sprawdzenie autorstwa komentarza w wersji elektronicznej, przytoczenie pełnego tytułu komentarza wraz z nazwiskiem redaktora/redaktorów oraz jego miejsca i daty wydania.
P. Kardas, w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52 (cz. 1), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, komentarz do art. 18 k.k., teza 5.

System Prawa Karnego: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału, „w:” bez nawiasów, tytuł, podtytuł i tom Systemu, skrót „red.” bez nawiasów, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strona:
P. Kardas, Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, s. 971.

Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie (pełna nazwa), rocznik, numer/zeszyt/tom za pomocą skrótu nr/z./t. (proszę zwrócić uwagę na numerację przyjętą w danym czasopiśmie), strona:
O. Górniok, Ochrona obrotu gospodarczego w Kodeksie karnym, „Państwo i Prawo” 1998, z. 9-10, s. 83.

Glosa w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, określenie orzeczenia, którego dotyczy glosa (z zastosowaniem skrótów SO, SA, SN itp., miesiąc cyfrą rzymską wg poniższego wzoru), tytuł czasopisma w cudzysłowie (zawsze pełna nazwa), rocznik, numer/zeszyt/tom, strona:
A. Wąsek, Glosa do wyroku SN z 22 I 1985 r., IV KR 336/84, „Państwo i Prawo” 1986, z. 6, s. 145.

Akty normatywne: dokładny tytuł aktu normatywnego i publikator (z użyciem skrótu „dn.”, miesiąc cyfrą rzymską wg poniższego wzoru):
ustawa z dn. 5 XII 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz.U. 1997, nr 28, poz. 152.

Orzecznictwo: rodzaj orzeczenia, nazwa organu (skrót), data wydania (miesiąc cyfrą rzymską), sygnatura (bez dopisku „sygn. akt”), publikator:
postanowienie SN z 15 II 2012 r., II KK 193/11, OSNKW 2012, nr 9, poz. 89.

Materiały legislacyjne: pełny tytuł projektu aktu prawnego, nr druku sejmowego, nr kadencji Sejmu; dodatkowo można podać datę projektu (dzień, miesiąc, rok) oraz adres, pod którym projekt został udostępniony w Internecie (analogicznie do stron internetowych):
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, druk nr 2393, Sejm VII kadencji.

Preprinty opublikowane w e-Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, nazwa e-czasopisma w cudzysłowie, pozycja w wydaniu internetowym, strony:
M. Małecki, Z problematyki obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, pozycja 11/2014, s. 5.

Strony internetowe: należy podać dane jednoznacznie identyfikujące utwór, np. inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą (jeśli jest), adres URL w klamrach < >:
M. Małecki, Nowe przestępstwo: brawura na drodze, < http://dogmatykarnisty.blogspot.com/2014/01/nowe-przestepstwo-brawura-na-drodze.html >.

W razie powtórnego cytowania literatury w przypisach nie stosuje się skrótów ibidem, op. cit. ani analogicznych. W wypadku orzecznictwa i aktów normatywnych należy powołać za każdym razem pełne dane.  
1 P. Kardas, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2007, s. 180.
2 Zob. P. Kardas, w: Kodeks..., s. 188.
3 Postanowienie SN z 15 II 2012 r., II KK 193/11, OSNKW 2012, nr 9, poz. 89.
4 Postanowienie SN z 15 II 2012 r., II KK 193/11, OSNKW 2012, nr 9, poz. 89.
5 Zob. P. Kardas, Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, w: System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, s. 971.
6 A. Wąsek, Glosa do wyroku SN z 22 I 1985 r., IV KR 336/84, „Państwo i Prawo” 1986, z. 6, s. 145.
7 Zob. P. Kardas, w: Kodeks..., s. 185; P. Kardas, Sprawstwo..., s. 976; A. Wąsek, Glosa..., s. 146.

Newsletter

logo kipk white