Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 grudnia 2012 r., II AKa 256/12

Autor: Joanna Kalandyk
Data publikacji: 8 maja 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 7/2014

W krytycznej glosie odniesiono się do tezy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który stwierdził: „Zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, jak i zdecydowana większość nauki prawa karnego opowiada się za teorią obiektywną związku przyczynowego, która polega na tym, ze działanie sprawcy jest jednym z warunków koniecznych, bez którego dany skutek w danym przypadku by nie nastąpił. Przyłączenie się do działania sprawcy innych jeszcze przyczyn nie wyłącza odpowiedzialności karnej za powstały skutek”. Teza Sądu Apelacyjnego nie przystaje do dominującego w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądu, w myśl którego znamiona przestępstwa skutkowego należy interpretować według koncepcji obiektywnego przypisania skutku, zwracającej uwagę na konieczność normatywnego, a nie jedynie przyczynowego (warunkowego) postrzegania relacji łączącej czyn z opisanym w ustawie skutkiem.

Czytaj dalej

Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych

Autor: Bartosz Kwiatkowski
Data publikacji: 14 kwietnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 6/2014

Artykuł stanowi prezentację wyników badań aktowych dotyczących ustalania przestępstwa bazowego w toku postępowania karnego obejmującego zarzut prania wartości majątkowych. Poczynione obserwacje dotyczące określania w aktach oskarżenia przestępstwa bazowego pozwalają stwierdzić, że istnieje w tym zakresie wiele nieprawidłowości.

Czytaj dalej

Konsekwencje stosowania środka zamrażania dla realizacji znamion występku prania wartości majątkowych opisanego w art. 299 § 1 k.k.

Autor: Joanna Uchańska, Bartosz Kwiatkowski
Data publikacji: 12 kwietnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 5/2014

Stosowanie środka zamrażania (rozumianego jako zamrażanie, blokada rachunku oraz wstrzymanie transakcji zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2010 Nr 46, poz. 276 j.t.) w postępowaniach dotyczących prania pieniędzy przy obecnie dominującej wykładni art. 299 § 1 k.k. (zgodnie z którą typ ten jest typem abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, a w konsekwencji typem bezskutkowym) może prowadzić do braku możliwości przypisania ewentualnym sprawcom występku z art. 299 § 1 k.k. odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy. Jednocześnie stanowi przeszkodę w przypisywaniu dokonania niektórych przestępstw bazowych, pozwalając stawiać jedynie zarzuty dopuszczenia się usiłowania tych przestępstw.

Czytaj dalej

Aborcja eugeniczna a dyskryminacja osób niepełnosprawnych

Autor: Filip Ciepły
Data publikacji: 12 kwietnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 4/2014

W artykule została przedstawiona argumentacja na rzecz tezy, że aborcja eugeniczna powinna być prawnie niedopuszczalna ze względu na potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych

Autor: Kamil Mamak
Data publikacji: 5 kwietnia 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 3/2014

Najistotniejszą rolę w polityce karnej odgrywa kara pozbawienia wolności. Jednocześnie charakterystyczną cechą współczesnych systemów karnych jest wyraźna tendencja do zastępowania jej – w przypadku drobnej i średniej przestępczości – środkami penalnymi nie wiążącymi się z pozbawieniem wolności. Wskazuje się jednak, że ich efektywność jest niezadowalająca. Powstawać więc może poczucie bezsilności i braku realnej alternatywy. Część pomysłów zmierzających do zastąpienia tej kary innym rodzajem dolegliwości nie ma szans na realizację, jak chociażby postulat powrócenia do kary chłosty. Instytucją, z którą wiąże się zdecydowanie największe nadzieje w tym zakresie jest dozór elektroniczny.

Czytaj dalej

Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie

Autor: Maciej Bocheński
Data publikacji: 12 marca 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 2/2014

W artykule została przedstawiona krytyka rozwiązań przewidzianych w kontrowersyjnej ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób („lex Trynkiewicz”, „ustawa o bestiach”).

Czytaj dalej

Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu i konsekwencjach uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 24/12)

Autor: Mikołaj Małecki
Data publikacji: 25 lutego 2014
Pozycja w wydaniu internetowym: 1/2014

Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego uznało, że typ czynu zabronionego określony w art. 231 § 1 k.k. ma charakter materialny, z konkretnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo. Wiarygodność wyprowadzonych przez Sąd Najwyższy wniosków wisi jednak na włosku z powodu pojawiających się w uzasadnieniu uchwały dość oczywistych błędów w typologiach czynów zabronionych pod groźbą kary, a także luk w argumentacji tyczącej zwrotu „działa na szkodę”. Innym mankamentem uzasadnienia jest nieprawidłowe posługiwanie się przez Sąd Najwyższy koncepcją norm sprzężonych (normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej). Uchwała spotkała się z jednomyślną krytyką w literaturze karnistycznej (zob. glosy: A. Zoll, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 7/8, s. 592–594; M. Filipczak, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 1, s. 135–142; D. Tokarczyk, „Palestra” 2013, nr 9/10, s. 170–175).

Czytaj dalej

Kryteria przypisania zamiaru wynikowego (uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r., II AKa 62/13)

Autor: Mikołaj Małecki
Data publikacji: 14 listopada 2013
Pozycja w wydaniu internetowym: 19/2013

Sąd Apelacyjnyw Krakowie zajmował się sprawą zabójstwa studentki, która – jak się w końcu okazało – została pozbawiona życia przez kierowcę autobusu komunikacji miejskiej. Rozstrzygnięcie sprawy dotyczy kilku zagadnień, związanych z odpowiedzialnością karną za umyślne przestępstwo skutkowe, szczególnie zaś kwestii przypisania sprawcy umyślności w postaci zamiaru wynikowego (dolus eventualis).

Czytaj dalej

Newsletter

logo kipk white